By:

Click here to view full-screen

Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download File.

 

Rabbi Benzion Halberstam serves Kehal Chassidim in Westgate, Lakewood, NJ, and is a Posek.

 

“בס”ד ליל שישי פ’ שמות תשע”ו

הנה מקום עטי לספר מקצת שבחו של ידידי הרב ר’ ישראל ראזענבערג שליט”א בכל מעשהו בענין מצות התכלת כי רב הוא כי מלבד מה שידיו רב לו להיות מצודתו פרוסה כמלא חבל חרם ים התלמוד והפוסקים בכל מקום שהתכלת מצוי’ לפלפל בחכמה בסוגיות הנוגעים למצוה זו כאשר תחזינה מישרים עיני ההוגה בספר החשוב הזה שיש בתוכו הרבה ידיעות חשובות ודיונים נחוצים וגם כמה חידושים בענין התכלת אשר בודאי יהי’ לתועלת רבה לכל הבא לעיין ולחקור בענינים אלו, מלבד מזה עוד ידו נטוי’ לפרסם תורת מצות התכלת בכמה פעולות ובכמה טרחות וזכות הרבים תלוי בו כי כנראה שבתכלת אמיתית הכשרה למצות ציצית עסקינן הכא וע”י פעולותיו וספריו ישוטטו רבים ותרבה הדעת ומדי יום יום מתרבים המחזיקים במצוה זו ורוב ב א יה של חקירת אמיתת תכלת זו לא ישובון ריקם מלהסכים לאמיתתה וגם אני כאחת מהם כי הדברים נכוחים למבין וישרים למבקשי דעת באמת ובתמים כי הוא בנוי לתלפיות ע”י ראיות ברורות מאד וניכרים דברי אמת שהמיורקס הוא חלזון התכלת, אשר על כן כל המעורר אחרים על העיון בענין זה בכלל מזכי ומצדיקי הרבים יחשב וכל הגר איתה עם מצוה זו בעניותה כהיום הזה עליו יפול זכות מצוה זו בעשירותה כאשר יתוספו תמיד עוד הזוכים בקיום מצוה זו וכדוגמת עשרה ראשונים בביהכ”נ שנותנים להם שכר כנגד כל הבאים אחריהם ועל זה אני קורא בכאן כדוגמת מה דכתיב אצל דוד למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו, כי עדיין יש לזכות בזה זכות גדול כל מי שיחזיק במצוה זו עתה להיות מן הראשונים כי לדעתי רוב הנמנעים הוא בעיקר וביסוד מחמת הבושה וכדומה וממילא כאשר יראו שמתרבים המחזיקים במצוה זו אז כאשר יראו כן יעשו.

ובכן בשמחה אני נטפל לעושי מצוה ומחזיק ידו של הרב במחבר שליט”א ומברכו שחפץ השם בידו יצלח לראות פרי עמלו להפיץ תורת מצות התכלת, וכבר כתבו גדולי ישראל שיש בחזרת מצוה זו סימן התנוצצות גאולתינו השלימה אשר עינינו צופיות וכלות כל היות מאין הפוגות יה”ר שיהא זה בחיינו ובחיי דכל בית ישראל וזקניו.

הכו”ח לכבוד מצות השם

בן ציון אברהם יעקב הלברשטאם”