By: הרב מרדכי צדיק

שיעור בביהמ”ד משובב נתיבות מודיעין עילית

הרב מרדכי צדיק

נושאי השיעור: ציווי התורה לשימוש בתכלת במשכן בבגדי כהונה ופתיל תכלת בציצית, מהי תכלת?, צבע וצבען, מאימתי פסק קיום מצוות תכלת, מהו “נגנז”? כיצד נשתכחה התכלת, הבירור במאה שנים האחרונות, אודות חילזון הפורפורה / ארגמון קהה קוצים / Murex trunculus, היכן מצוי חילזון התכלת?, חידוש קיום מצוות תכלת בזמננו, מהו חילזון? תיאור חילזון התכלת בגמרא וברמב”ם, ייצור התכלת כיום, מהנהגת רבותינו הפוסקים.