TECHEILES LIBRARY

מנין החוטים

Articles related to the number of strings of Techeiles that should be worn.

AuthorTitle
רפמן, הרב אברהם ישעיה (בענין מספר חוטי התכלת בציצית (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשע
כהן, הרב ישראל (מספר חוטי תכלת בציצית (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשע
טייטלבאום, הרב שלמה (בענין מספר חוטי התכלת בציצית (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשסח
טופורוביץ, הרב יחזקאל והרב יא ראפמן (עוד במספר החוטין (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשע
טבגר, הרב אליהודעת הגרא במספר חוטי התכלת בציצית
טאפלין, הרב אברהם נח (בענין מנין החוטין (חיצי גבורים
דיקמן, הרב ישראל דעת הגרא במניין חוטי התכלת
גולדברג, הרב זלמן נחמיה (בדין מספר חוטי התכלת בציצית (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשסז
בראנד, הרב יצחקבדין מספר חוטי תכלת וסדר הכריכות והקשירה
בארקין, הרב ישראלקונטרס המקורות לשני חוטי תכלת
בארקין, הרב ישראלביאור שיטת הגרא במספר חוטי התכלת
אינדיק, הרב משה אפרים עוד בשיטת הגרא במספר חוטי תכלת