TECHEILES LIBRARY

מנין החוטים

Articles related to the number of strings of Techeiles that should be worn.

AuthorTitle
אינדיק, הרב משה אפרים עוד בשיטת הגרא במספר חוטי תכלת
בארקין, הרב ישראלביאור שיטת הגרא במספר חוטי התכלת
בארקין, הרב ישראלקונטרס המקורות לשני חוטי תכלת
בראנד, הרב יצחקבדין מספר חוטי תכלת וסדר הכריכות והקשירה
גולדברג, הרב זלמן נחמיה (בדין מספר חוטי התכלת בציצית (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשסז
דיקמן, הרב ישראל דעת הגרא במניין חוטי התכלת
טאפלין, הרב אברהם נח (בענין מנין החוטין (חיצי גבורים
טבגר, הרב אליהודעת הגרא במספר חוטי התכלת בציצית
טופורוביץ, הרב יחזקאל והרב יא ראפמן (עוד במספר החוטין (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשע
טייטלבאום, הרב שלמה (בענין מספר חוטי התכלת בציצית (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשסח
כהן, הרב ישראל (מספר חוטי תכלת בציצית (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשע
רפמן, הרב אברהם ישעיה (בענין מספר חוטי התכלת בציצית (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשע