TECHEILES LIBRARY

General Articles

Short articles discussing a wide range of subjects related to Techeiles.

For more extensive and in-depth reading, please see our publications page.

AuthorTitle
אבראמזאהן, הרב ברוך על סודות הזוהר בענין תכלת
בארקין, הרב ישראל אפשרות החזרת התכלת
בארקין, הרב ישראל התכלת בתלמוד בבלי
בראנד, הרב יצחק חוט תכלת
דיקמן, הרב ישראל בענייני כריכת וקשירת הציצית
דיקמן, הרב ישראל הפרדת חוטי הציצית
טבגר, הרב אליהו (בחינות חדשות בענין התכלת (מוריה שנה יח
טוקצינסקי, הרב יחיאל מיכל (בענין חלזון וגוון התכלת (עיר הקדש והמקדש
כץ, הרב מרדכי אברהם (א. קיום מצות תכלת בציצית בימינו (קובץ אור ישראל
כץ, הרב מרדכי אברהם (ב. זיהוי דג חלזון של תכלת (קובץ אור ישראל
כשר, הרב מנחם מ. (תכלת בזמן הזה (ספר היובל לכבוד דר יונג
ליברזין, הרב מאיר (זיהוי דג חלזון של תכלת (קובץ אור ישראל
מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר (מצות התכלת בזמן הזה (ים החכמה
מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר (משיכיר בין תכלת ללבן (ים החכמה
פאסט, הרב מרדכי קריעת המעיל וגניזת התכלת
ראזענבערג, הרב ישראל קונטרס מרכבו ארגמן
רייכמן, הרב יצחק בענין ספק דאורייתא לחומרא בתכלת
רפמן, הרב א.יש. שער כוונת המצוה