TECHEILES LIBRARY

General Articles

Short articles discussing a wide range of subjects related to Techeiles.

For more extensive and in-depth reading, please see our publications page.

AuthorTitle
רפמן, הרב א.יש.שער כוונת המצוה
רייכמן, הרב יצחק בענין ספק דאורייתא לחומרא בתכלת
ראזענבערג, הרב ישראל קונטרס מרכבו ארגמן
פאסט, הרב מרדכי קריעת המעיל וגניזת התכלת
מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר (משיכיר בין תכלת ללבן (ים החכמה
מורגנשטרן, הרב יצחק מאיר (מצות התכלת בזמן הזה (ים החכמה
ליברזין, הרב מאיר (זיהוי דג חלזון של תכלת (קובץ אור ישראל
כשר, הרב מנחם מ. (תכלת בזמן הזה (ספר היובל לכבוד דר יונג
כץ, הרב מרדכי אברהם (ב. זיהוי דג חלזון של תכלת (קובץ אור ישראל
כץ, הרב מרדכי אברהם (א. קיום מצות תכלת בציצית בימינו (קובץ אור ישראל
טוקצינסקי, הרב יחיאל מיכל (בענין חלזון וגוון התכלת (עיר הקדש והמקדש
טבגר, הרב אליהו (בחינות חדשות בענין התכלת (מוריה שנה יח
דיקמן, הרב ישראל הפרדת חוטי הציצית
דיקמן, הרב ישראל בענייני כריכת וקשירת הציצית
בראנד, הרב יצחק חוט תכלת
בארקין, הרב ישראל התכלת בתלמוד בבלי
בארקין, הרב ישראל אפשרות החזרת התכלת
אבראמזאהן, הרב ברוך על סודות הזוהר בענין תכלת